next next

Plate 40

Ococleia DHN Ostrus DHN Palaeo-beudus DHN

1. Ococleia (BMC 1, Sear GIC 5107)

2. Ococleia/Gordian III (BMC 3)

3. Ococleia/Gordian III (BMC 5)

4. Otrus (BMC 2, Sear GIC 5108)

5. Otrus/Plautilla (BMC 7, Sear GIC 2764)

6. Otrus/Geta (BMC 12, Sear GIC 2868)

7. Otrus/Geta (BMC 14)

8. Palaeo-beudus/Hadrian (BMC 3, Sear GIC 1203)

contents