next next

Plate 30

Hierapolis DHN

1. Hierapolis (BMC 39)

2. Hierapolis (BMC 42, Sear GIC 5088)

3. Hierapolis (BMC 44)

4. Hierapolis (BMC 47)

5. Hierapolis (BMC 51)

6. Hierapolis (BMC 57, Sear GIC 5089)

7. Hierapolis (BMC 71)

8. Hierapolis (BMC 78)

9. Hierapolis (BMC 79)

10. Hierapolis (BMC 87)

11. Hierapolis (BMC 89)

contents