next next

Plate 29

Hierapolis DHN

1. Hierapolis (BMC 2)

2. Hierapolis (BMC 4, Sear GCV 5142)

3. Hierapolis (BMC 7)

4. Hierapolis (BMC 11)

5. Hierapolis (BMC 12)

6. Hierapolis (BMC 16)

7. Hierapolis (BMC 19)

8. Hierapolis (BMC 23)

9. Hierapolis (BMC 32)

10. Hierapolis (BMC 34)

11. Hierapolis (BMC 35)

12. Hierapolis (BMC 38)