next next

Plate 26

Epicteteis DHN
Eriza DHN Eucarpeia DHN

1. Epicteteis (BMC 2)

2. Epicteteis (BMC 4)

3. Epicteteis (BMC 5)

4. Epicteteis (BMC 9)

5. Eriza/Caracalla (BMC 3)

6. Eriza/Geta (BMC 4, Sear BMC 2864)

7. Eucarpeia (BMC 4)

8. Eucarpeia (BMC 6, Sear GIC 5084)

9. Eucarpeia/Sabina (BMC 15, Sear GIC 1311)

10. Eucarpeia/Faustina junior (BMC 17, Sear GIC 1776)

11. Eucarpeia/Trebonianus Gallus (BMC 30, Sear GIC 4330)

12. Eucarpeia/Volusian (BMC 31, Sear GIC 4374)